Kilka informacji o nas

Terapeutyczne przedszkole dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną

O nas

Przedszkole zostało stworzone z myślą o wspieraniu rozwoju i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. Kameralny dom na warszawskim Mokotowie pozwala się wyciszyć i skoncentrować, co niewątpliwie jest naszym priorytetem. W domu mieszczą się sale do terapii grupowej, indywidualnej oraz logopedycznej. Wszystkie sale wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne, co umożliwia prowadzenie różnorodnych zajęć, choć nie brakuje w nich również zabawek, gier i książek, co pozwala na pielęgnowanie i rozwijanie zainteresowań naszych przedszkolaków. ​

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Nasze grupy:

 • mają nie więcej niż 4 dzieci
 • są pod opieką dwóch nauczycieli
 • są dostosowane wg wieku i poziomu funkcjonowania
 • zapewniają możliwość optymalnego rozwoju
 • są pod stałą obserwacją superwizora.
 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
 • Realizacja zaleceń zawartych w indywidualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • Rozwijanie wrażliwości moralnej;
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i zabawy, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • Integracja ze środowiskiem rówieśniczym
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook